Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj: 74/14) osnivači Udruge Branitelja Dubrovnika na svojoj Osnivačkoj Skupštini održanoj dana 28. veljače 2015. godine, usvojili su

 

S  T  A  T  U  T

 

Udruge Branitelja Dubrovnika

 

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja; o zastupanju; izgledu pečata, o ciljevima; te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora; prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

 

Članak 2.

 

Statut udruge je temeljni opći akt društva.

Ostali opći akti, ako ih udruda donosi, moraju biti u skladu sa Statutom.

Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskim brojem glasova članova Skupštine.

Postupak za izmjenu i dopunu Statuta može pokrenuti 1/3 članova Skupštine, svaki član Izvršnog i /ili Nadzornog odbora.

 

Članak 3.

 

Naziv udruge je: Udruga Branitelja Dubrovnika.

Skračeni naziv udruge glasi: ”UBD”.

Sjedište društva je u Dubrovniku, Josipa Kosora 30.

Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Izvršni odbor na prijedlog predsjednika udruge samo u slučaju preseljenja udruge.

 

Članak 4.

 

Društvo djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Društvo ima svojstvo pravne osobe a stječe ga danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

 

Udruga Branitelja Dubrovnika je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga slobodno udruženih građana koji zadovoljavaju kriterije za članstvom a da pritom nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom i bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Djelovanje udruge temelji se na načelu neovisnosti, načelu javnosti, načelu demokratskog ustroja, načelu neprofitnosti i načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu u svemu prema odredbama Zakona o udrugama.

 

Članak 6.

 

Udruga ima znak i zastavu.

Znak udruge je okruglog oblika promjera 80 (osamdeset) mm.

Na obrubu crne boje širine 10 (deset) mm je zlatnim tiskanim slovima veličine 6 (šest) mm ispisan naziv UDRUGA BRANITELJA DUBROVNIKA, a u donjem dijelu iste boje i veličine između dvaju pletera brojke 91 – 96.

U srednjem krugu veličine promjera 60 mm su crvrno bijele kockice (5×5) veličine 12 (dvanaest) mm preko kojih je crnom bojom vidljiv obris Grada Dubrovnika, skraćeni naziv udruge UBD i puška kalašnjikov.

Zastava udruge je je pravokutnog oblika svijetloplave boje veličine 200×100 cm na kojoj je utisnut znak udruge.

 

Članak 7.

 

Udruga ima pečat.

Pečat udruge kao i znak udruge, ali jednobojan.

Okruglog je oblika promjera 30 (trideset) mm s kružno ispisanim tekstom: Udruga Branitelja Dubrovnika i između pletera u donjem dijelu Dubrovnik, umjesto 91 – 96 kao na znaku udruge.

U sredini pečata su kao i kod znaka udruge kockice (5×5) sa obrisom Grada Dubrovnika, skraćenim nazivom UBD i puškom kalašnjikov.

Broj, način čuvanja i uporaba pečata udruge, te imena osoba ovlaštenih za uporabu pečata utvrđuje  se posebnom odlukom Izvršnog odbora udruge.

 

Članak 8.

 

Udrugu zastupaju predsjednik, i dva dopredsjednika.

Osobe ovlaštene za zastupanje udruge, iz prednjeg stavka ovog članka, zastupaju i predstavljaju udrugu bez ograničenja i imaju sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru registrirane djelatnosti udruge.

Sukladno propisima kojima se određuju obvezni odnosi, predsjednik ili dopredsjednici udruge mogu ovlaštenje za zastupanje prenijeti, temeljem pismene punomoći, na drugu osobu.

O davanju punomoći u smislu prednjeg stavka, predsjednik ili dopredsjednici izvješćuju Izvršni odbor udruge od kojega moraju dobiti i suglasnost većinom glasova.

 

 

 1. TEMELJNE VRIJEDNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

 

Temeljne vrijednosti udruge, svih njenih tijela i članova su :

 

 • Promicanje vrijednosti i utvrđivanje istine o Domovinskom ratu;
 • Poticanje i promicanje zajedništva svih Hrvatskih branitelja, te zaštita ideala branitelja Dubrovnika u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i zaštita njenih dobara;
 • Zaštita statusa, dostojanstva, časti, ugleda i interesa branitelja Dubrovnika, obitelji poginulih i nestalih branitelja, te ranjenih i teško bolesnih branitelja Dubrovnika.

 

 

III.  CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 10.

 

Ciljevi udruge su :

 

 • Okupljanje što većeg broja članova Udruge radi promicanja i održavanja njihova ratnog identiteta te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata;
 • Dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale branitelja Dubrovnika, tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
 • Organizirano pružanje potpore i pomoći članovima Udruge radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema, kao i materijalna pomoć socijalno najugroženijim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji;
 • Iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi članova Udruge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
 • Promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj;
 • Očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske;
 • Očuvanje prirodnih dobara (zemlje, mora, zraka i voda), tvarne i kulturne baštine od pogubnih zamisli pustošenja i rasprodaje u svrhu daljnjeg skladnog održivog napretka i boljitka svih stanovnika i budućih generacija Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Članak 11.

 

Djelatnosti kojima će se ostvarivati ciljevi udruge su :

 

 • Dostojno obilježavanje godišnjica pogibije, svakog branitelja Dubrovnika za vrijeme Domovinskog rata;
 • Stalnim praćenjem i ukazivanjem na poteškoće u životu, pozitivnih zakonskih odredbi koje se odnose na prava hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja;
 • Potporom i sudjelovanjem u organiziranju pravne pomoći braniteljima Domovinskog rata u pravnim postupcima pred hrvatskim i stranim sudovima,u svezi njihova sudjelovanja u Domovinskom ratu;
 • Novčana pripomoć socijalno najugroženijim pripadnicima Udruge, kao i obiteljima poginulih i nestalih te teških i nepokretnih invalida;
 • Pružanje pomoći u organizaciji primjerene komemoracije i pogreba svakom članu Udruge;
 • Pomoć i potpora članovima Udruge u organizaciji njihova dušobrižništva, organiziranje zabavnih, kulturnih, športskih i drugih djelatnosti, radi održavanja i unaprjeđenja tjelesnog i duhovnog zdravlja članova Udruge i njihove obitelji;
 • Predlaganje i davanje mišljenja u povodu dodjele vojnih činova i odličja zaslužnim pripadnicima Udruge za njihov doprinos u Domovinskom ratu;
 • Dodjela nagrada, priznanja i spomenica članovima Udruge za ustrajan, požrtvovan i kvalitetan rad na korist cjelokupnog članstva Udruge;
 • Dodjela priznanja i spomenica zaslužnim građanima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koji pridonose uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge;
 • Suradnja, razmjena iskustva u djelovanju i povezivanje sa srodnim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata;
 • Iniciranjem i poticanjem pisanja znanstvenih studija, stručnih članaka, kronika, brošura, knjiga, kazališnih predstava, dokumentarnih i igranih filmova, te radio emisija sa obradom tema iz Domovinskog rata;
 • Organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova o načinu prevladavanja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, statusnih i pravnih problema branitelja Domovinskog rata u poratnom razdoblju;
 • Radi ostvarivanja svojih ciljeva, tijela i dužnosnici Udruge imaju pravo i obvezu surađivati sa svim državnim tijelima, državnim dužnosnicima i drugim relevantnim društveno-političkim, društvenim organizacijama, pravnim osobama, pojedincima i vjerskim zajednicama.

 

 

 1. JAVNOST RADA

 

Članak 12.

 

Rad udruge je javan.

Udruga pravodobno i istinito obavješćuje svoje članove o svom radu osiguravanjem javnosti sjednica tijela Udruge.

Obavješćivanje javnosti o radu udruge obavlja se putem :

 • sredstava javnog priopćavanja;
 • tiskovnih konferencija.

Informacije sredstvima javnog priopćavanja dava predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti.

 

 

 1. ČLANSTVO U UDRUZIuvjeti i način učlanjivanja i prestanku članstva i načinu vođenja popisa članova

 

Članak 13.

 

Članstvo u udruzi je slobodno i dragovoljno.

Članstvo u udruzi može biti  redovno , pridruženo ili počasno.

Odluku o prijamu u redovno članstvo donosi Izvršni odbor, po primitku popunjene pristupnice.

Odluku o prijamu u pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor, na prijedlog bilo kojeg člana udruge.

Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članom udruge se postaje upisom u Registar članova udruge.

Registar članova vodi tajnik udruge u elektroničkom obliku ili na drugi prikladni način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB, datumu rođenja, datumu pristupanja društvu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u društvu a može sadržavati i druge podatke.

 

Članak 14.

 

Redovnim članom udruge može postati bilo koja osoba , koja je bila sudionik Domovinskog rata na području Grada Dubrovnika i općina : Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston u bilo kojem razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja1996., a koji prihvaća temeljna načela, program i Statut Udruge, izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge.

 

Članak 15.

 

Pridruženim članom udruge može postati, osoba koja je organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i ciljevima Udruge, a nema uvjeta za prijam u redovno članstvo.

Pridruženim članom udruge može postati strana fizička i pravna osoba, pod uvjetima utvrđenim zakonom, ovim statutom i aktima društva.

Pridruženim članom udruge također može postati i osoba mlađa od 18 godina (osoba bez poslovne sposobnosti) uz pisanu suglasnost zakonskih zastupnika – roditelja.

Pridruženi članovi imaju pravo sudjelovati u radu tijela društva, ali nemaju pravo birati ni biti birani, kao ni odlučivati.

 

Članak 16.

 

Počasnim članom udruge može postati svaki član obitelji: poginulog, zatočenog, nestalog, ranjenog, oboljelog ili umrlog branitelja Dubrovnika.

Počasnim članom Udruge, mogu postati fizičke i pravne osobe, koje su svojim djelovanjem podupirale Domovinski rat, te doprinijele ugledu Republike Hrvatske ili ostvarivanju ciljeva Udruge.

Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u sudjelovanju rada Udruge, ali nemaju pravo birati ni biti birani, kao ni odlučivati.

 

Članak 17.

 

Članovima udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 18.

 

Izvršni odbor određuje iznos članarine i ostale naknade i davanja za korištenje usluga udruge, za svaku tekuću godinu.

 

 

 1. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST  TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 19.

 

Prava i obveze redovnih članova su:

 • da biraju,
 • budu birani u tijela udruge ukoliko su se u obranu Dubrovnika uključili najkasnije do 6.prosinca 1991.g., te aktivno sudjelovali najmanje tri (3)mjeseca,
 • od ovog stavka su izuzeti branitelji Dubrovnika koji su u tom vremenu bili zatočeni, ranjeni ili oboljeli, te ih je to spriječilo da ne ispunjavaju traženi vremenski period,
 • da budu obaviješteni o radu udruge i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju udruge,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva udruge i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njegovih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata udruge,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da čuvaju ugled udruge.

 

Članak 20.

 

Članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom rada udruge,
 • brisanjem iz Registra članova:
 • dragovoljnim istupom,
 • smrću člana odnosno prestankom pravne osobe,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Istupanje se smatra iskazom slobodne volje člana za prestankom članstva u udruzi.

 

Članak 21.

 

Član udruge će biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili drugih akata udruge odnosno, svojim postupcima nanese štetu ugledu udruge i njegovom članstvu.

Odluku o isključenju na prijedlog Izvršnog odbora donosi Sud časti i kao takva je konačna.

 

 

VII.  UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

 

Članak 22.

 

Udruga se može udružiti u slične saveze ili druge zajednice, te učlaniti u međunarodne organizacije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

Članak 23.

 

Udruga može zbog ostvarivanja posebnih interesa, osnivati odbore, komisije i slična tijela u cilju lakšeg i efikasnijeg rješavanja problema organizacije članstva i djelovanja udruge.

 

 

VIII.  TIJELA UDRUGE

 

Članak 24.

 

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Izvršnii odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Predsjednik, dopredsjednci, tajnik i likvidator;
 • Sud časti.

 

 1. Skupština

 

Članak 25.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge te je organizirana na demokratskom načelu.

Skupštinu sačinjavaju svi osnivači udruge te svi članovi udruge koji se naknadno učlane u udrugu.

 

Članak 26.

 

Skupština može biti izvještajna, redovita, izborna i izvanredna.

Izvještajna Skupština održava se najmanje jednom u tijeku godine.

Izborna i Redovita Skupština održava se svakih četiri godina.

Sjednice skupštine saziva Izvršni odbor.

U odluci o sazivanju skupštine, sazivač, utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine – Izvanredna skupština – kada to zatraži najmanje 1/3 članova udruge ili Nadzorni odbor udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Izvršni odbor odnosno predsjednik udruge ne sazove sjednicu izvanredne skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata članovima Izvršnog odbora Skupštinu saziva Tajnik.

 

Članak 27.

 

Skupštini predsjedava predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika i  oba dopredsjednika udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Članak 28.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Poslovnikom o radu skupštine može se za usvajanje odluke po pojedinim točkama dnevnog reda odrediti posebna većina, u skladu sa ovim Statutom.

 

Članak 29.

 

Skupština udruge:

 • donosi Statut društva, te njegove izmjene i/ili dopune;
 • bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora ;
 • bira i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora;
 • bira i opoziva Likvidatora
 • bira i razrješuje dužnosti članove Suda časti;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge;
 • utvrđuje plan i program rada te financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu udruge;
 • donosi proračun i zaključni račun udruge;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu udruge;
 • daje smjernice za rad udruge;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

 

 1. Izvršni odbor

 

Članak 30.

 

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo koje upravlja udrugom između dva saziva Izborne skupštine.

 

Članak 31.

 

Izvršni odbor ima11 (jedanaest) članova koje bira Skupština, a čine ga:

 • predsjednik Izvršnog odbora kojeg biraju članovi Izvršnog odbora;
 • dva (2) dopredsjednika Izvršnog odbora koje biraju članovi Izvršnog odbora;
 • te osam (8) članova.

 

Članak 32.

 

Izvršni odbor  provodi i osigurava provedbu odluka Skupštine.

Izvršni odbor u svom radu i djelovanju:

 

utvrđuje:

 • prijedlog Statuta i drugih akata, te njihovih izmjena i/ili dopuna;
 • prijedlog proračuna (s rasporedom i dinamikom korištenja sredstava), te prijedlog zaključnog računa;
 • prijedlog plana i programa rada;
 • dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice skupštine

 

donosi:

 • program svog djelovanja u skladu ss svrhom i programskim ciljevima;
 • akte kojima se osigurava uredno poslovanje i ostvarenje programa, ako ovim Statutom nisu stavljeni u djelokrug rada Skupštine;
 • opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama;
 • odluke o pribavljanju nepokretne i pokretne imovine;
 • odluku o provođenju godišnjih inventurnih popisa;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;

 

odlučuje:

 • o sudjelovanju na manifestacijama, natjecanjima i sl.;
 • o žalbama članova protiv odluke Suda časti.

 

Izvršni odbor udruge imenuje i opoziva:

 

 • predsjednika
 • dva dopredsjednika
 • predstavnike udruge u drugim organizacijama;
 • tajnika udruženja;
 • predsjednike i članove radnih tijela udruge.

 

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 33.

 

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora, ujedno i predsjednik udruge ili dopredsjednik.

Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik ili dopredsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

Predsjednik udruge ima pravo i obvezu obustaviti od izvršenja (tkz. Veto na odluku) svaku odluku za koju smatra da je suprotna zakonu, ovom Statutu, drugim općim aktima i interesima i ciljevima društva.

Protiv odluke predsjednika udruge o obustavi izvršenja odluke svaki član Izvršnog odbora ima pravo žalbe Nadzornom odboru u roku od 15 dana.

Nadzorni odbor  je dužan riješiti žalbu u roku od 15 dana računajući od dana dostave žalbe.

Protiv odluke Nadzornog odbora može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine po izjavljenoj žalbi je konačna.

 

Članak 34.

 

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godina.

 

  

 1. Predsjednik udruge

 

Članak 35.

 

Izvršni odbor bira Predsjednika na mandat od 4. (četiri) godine.

Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji ujedno i predsjednik udruge.

 

Članak 36.

 

Predsjednik udruge :

 • predstavlja i zastupa udrugu;
 • organizira rad i vodi poslovanje udruge;
 • osigurava pravilan i zakonit rad udruge;
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora;
 • provodi odluke i druge akte Skupštine i drugih tijela udruge;
 • potpisuje akte koje donosi Izvršni odbor;
 • naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor,
 • sklapa ugovore i poduzima druge radnje u ime i za račun udruge;
 • odgovara za zakonitost rada društva;
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

Predsjednik  podnosi izvješće o radu Izvršnog odbora i Skupštini udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od dopredsjednika.

 

 

 1. Dopredsjednici udruge

 

Članak 37.

 

Izvršni odbor bira dva (2) dopredsjednika na mandat od 4. (četiri) godine.

Dopredsjednici Izvršnog odbora su po funkciji ujedno i dopredsjednici udruge.

Dopredsjednici udruge :

 • aktivno sudjeluju u radu Izvršnog odbora Udruge, te pridonose ostvarenju ciljeva udruge, kroz preuzimanje i prihvaćanje obveze koje im dodijeli predsjednik udruge, u skladu sa godišnjim planom rada Udruge;
 • koordiniraju rad pojedinih klubova, odbora, radnih grupa i sl. sukladno planu rada Izvršnog odbora udruge;
 • sudjeluju u provedbi i svih ostalih zadaća iz djelokruga rada predsjednika ukoliko je predsjednik spriječen.

 

 

 1. Nadzorni odbor

 

Članak 38.

 

Nadzorni odbor udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.

O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu  i organ čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost društva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima.

Nadzori odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje društva.

 

Članak 39.

 

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, koje bira Skupština.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istodbno i članovi Izvršnog odbora i Suda časti.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godina.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

 

 1. Tajnik udruge

 

Članak 40.

 

Tajnika udruge bira i imenuje Izvršni odbor za obavljanje stručno-administrativnih poslova u udruzi.

Prava i obveze tajnika udruge utvrđuju se Pravilima o unutarnjem redu udruge.

Tajnik udruge vodi Registar članova i odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja prema važećim propisima.

Financijsko – materijalne, pomoćne i njima slične poslove, u pravilu, obavlja tajnik udruge, a mogu se povjeriti drugim tijelima, društvima i organizacijama koje su osposobljene za navedene poslove.

Organizaciju i način obavljanja poslova i zadataka iz prethodnog stavka ovog članka, stručnu spremu kao i broj djelatnika u društvu utvrđuje Izvršni odbor.

 

 

 1. Likvidator

 

Članak 41.

 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga, na način i po postupku predviđenim Zakonom o udrugama.

 

 

 1. Sud časti

 

Članak 42.

 

Sud časti ima 3 (tri) člana, koje bira Skupština.

Predsjednika Suda časti biraju članovi Suda časti.

Sud časti provodi i donosi odluke u stegovnim postupcima.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik , dva dopredsjednika, članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora na temelju prijave svakog pojedinog člana udruge.

Mandat članova Suda časti traje 4. (četiri) godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • privremena suspenzija
 • isključenje iz udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Suda časti.

 

Članak 43.

 

Protiv odluke Suda časti može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine po izjavljenoj žalbi je konačna.

 

  

 1. IMOVINA UDRUŽENJA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 44.

 

Imovinom upravlja Izvršni odbor udruge i odgovorno je za njeno raspolaganje i korištenje.

Imovina služi za ostvarivanje ciljeva i zadataka udruge određenim ovim Statutom u skladu s zakonom .

Udruga odgovara za svoje obveze cjelokupnom imovinom i o čemu se vodi propisana evidencija a utvrđuje se na kraju godine inventurnim listama.

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva koje je udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • finaciranjem programa i projekata udruge iz proračuna RH, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i inozemnih izvora;
 • pokretne stvari;
 • nekretnine te
 • imovinska prava udruge.

 

Članak 45.

 

Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti ako je to propisano Statutom a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljenje te vrste djelatnosti.

Udruga ne smije obavljati gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobed te ukoliko ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za ostavrivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

 

Članak 46.

 

Udruga ima žiro račun te  vodi poslove knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Izvješče o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 47.

 

Ukoliko član udruge smatra da je tijelo udruge ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge povrijedila Statut ili neki drugi opći akt udruge ovlaštena je zahtjevom pokrenuti postupak rješavanja spora ili sukoba interesa te na povredu upozoriti Nadzorni odbor i zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako Nadzorni odbor ne razmotri upozorenje u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i ne postupi po zahtjevu odnosno pokrene odgovarajuće postupke pred Izvršnim odborom ili Skupštinom udruge u daljnjem roku od 30 dana član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

  

 1. PRESTANAK RADA UDRUGE

 

Članak 48.

 

Udruga može prestati s radom:

 

 • odlukom Skupštine o prestanku udruge. Odluka o prestanku postojanja udruge donosi se dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine;

 

 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem;

 

 • protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenom za održavanje redovne sjednice skupštine a ona nije održana;

 

 • prvomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge;

 

 • pokretanjem stečajnog postupka;

 

 • na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijamu novih članova.

 

Članak 49.

 

Za slučaj prestanka rada udruge odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština.

Odlukom iz prednjeg stavka određuje se način provođenja likvidacijskog postupka, osobu ovlaštenu za provedbu likvidacijskog postupka (likvidator), visinu naknade za likvidatora i način izvješćivanja Skupštine udruge o provođenju postupka likvidacije.

 

 

XII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

 

Statut udruge te njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

 

Članak 51.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge.

 

Članak 52.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a  primjenjuje se danom upisa društva u Registar udruga Republike Hrvatske i ovjerom ovog Statuta od strane nadležnog ureda.

 

 

U Dubrovniku, 28. veljače 2015. godine

 

 

Predsjednik Udruge Branitelja Dubrovnika

   

_____________________________